Patrik Karlström

Botkyrka Konsthall, 2002, ”Makt”

 

<<< Back to Exhibitions